Skip to content

Nauka

Każdy z obszarów składa się z szeregu działań określonych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W ramach obszaru Nauka przewidziano następujące działania:

Nauka

Po sąsiedzku

Międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne

Każda z trzech Politechnik, tworzących Politechniczną Sieć VIA CARPATIA, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym regionu, pełni ważną funkcję integracyjną i kulturotwórczą, a swą pracą dydaktyczną i naukową wnosi trwały wkład w jego cywilizacyjny rozwój.

Nauka

Naukolatek

Nastoletni naukowiec

Celem działania jest włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Włączenie wyróżniających się uczniów w edukację na poziomie wyższym pozwoli na ukierunkowanie ich zainteresowań na przyszłą karierę naukową, odczaruje mit naukowca w zakurzonym laboratorium, pokaże im rzeczywisty wpływ nauki na rozwój szeroko rozumianych usług, począwszy od sektora IT, usług medycznych, a skończywszy na rolnictwie.

Nauka

Iskra

Budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

Jako naturalną kontynuację PO SĄSIEDZKU, w którym uczelnie poznają swoje możliwości i cele badawcze, wymieniają się swoim potencjałem naukowym, zaplanowano działanie mające stać się przysłowiową iskrą dla rozwoju polskiej nauki ogłoszony zostanie konkurs na granty, realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze, zakończone wspólnymi wysoko punktowanymi publikacjami.

Liderem obszaru nauki jest Politechnika Lubelska.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Politechnika Lubelska, z uwagi na doskonałe wyniki ostatnich dwóch ewaluacji jakości działalności naukowej, objęła patronatem obszar nauka.

Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content