Skip to content
Strona główna Dla studentów

Dla studentów

Politechniczna Sieć VIA CARAPTIA to oferta dla studentów. Jest to jedno z wielu działań, które realizowane są w ramach obszarów kształcenia, nauki i komercjalizacji.

Aktualne działania dla studentów

Do projektu można zapisać się poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA www.viacarpatia.pro/formularze-dokumenty/. Formularze są również dostępne w biurach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Aby dołączyć do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Projektu.

Po wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, aplikacja zostanie przeanalizowana przez personel projektu. Pozytywna decyzja oznacza, że uczestnik może być częścią projektu. Przygotowane materiały służą do oceny aplikacji i dokładnego określenia, czy uczestnik spełnia wymagania projektu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczestnik otrzymuje informacje na temat dalszych postępów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznego wykorzystania potencjału społecznego w dziedzinie nauki i edukacji. Projekt ma na celu stworzenie platformy, która będzie łączyć uczestników projektu i pozwalać im współpracować w zakresie wymiany wiedzy, współpracy i rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie młodych naukowców w rozwijaniu ich badań, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych idei oraz innowacji. Projekt ma również na celu umożliwienie studentom oraz naukowcom dostępu do informacji na temat innych uczestników projektu oraz ich wybranych projektów. Platforma ma również wspierać kandydatów na studia poprzez zapewnienie dostępu do informacji o uczelniach i programach edukacyjnych. Platforma ma również zachęcać uczestników projektu do współdziałania, wymiany informacji i wspierania siebie nawzajem.

Realizacja celów zadania obejmuje grupy docelowe:

  • społeczeństwo – będzie odbiorcą najnowszych rozwiązań naukowych – innowacyjnych rozwiązań IT, nowatorskich technologii przemysłowych, które przełożą się na jakość ich życia,
  • gospodarka polska – rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa,
  • system edukacji – poprzez ustrukturalizowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, jednostki odpowiedzialne za edukacje na poszczególnych poziomach zbudują system wzajemnego wsparcia,
  • polska nauka– zwiększy się konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej.

Sieć Politechniczna Via Carpatia będzie oferować najwyższej jakości usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego. Dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność w wielu aspektach.

  • Każda z Politechnik tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia jest liderem w jednym obszarze:
    kształcenie – Politechnika Białostocka,
  • nauka – Politechnika Lubelska,
  • komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.

Priorytetem na najbliższe trzy lata będzie zapoczątkowanie inicjatyw, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów uczelni tzw. Polską Wschodnią. Działania podejmowane przez Sieć Politechniczną przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat działań znajdziesz tutaj.

Realizacja zadania obejmuje obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, dotyczy dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych oraz z dziedziny nauk społecznych.

W ramach pilotażowej fazy planuje się skupić na trzech województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Celem jest stworzenie platformy współpracy dla sektora biznesowego, akademickiego i społecznego w celu wsparcia innowacji, współpracy i transferu wiedzy. Planuje się również stworzenie mechanizmów wsparcia i współpracy między wszystkimi trzema województwami w zakresie innowacji, współpracy międzysektorowej i transferu wiedzy. Po zakończeniu pilotażowej fazy projektu planuje się rozszerzyć sieć o kolejne województwa.

Via Carpatia jest inicjatywą, który ma na celu stworzenie przestrzeni  łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców. Idea ta została zainspirowana przez starożytny szlak wiodący przez Europę i Azję, zwany Via Carpatia. Celem strategicznym jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów uczelni technicznych w celu stymulowania współpracy regionalnej i wzmocnienia ośrodków naukowych w regionie. 

Skip to content