Skip to content

Nauka

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA prowadzi wspólne działania służące realizacji trzech misji współczesnej uczelni:

  • Kształcenia,
  • Działalności naukowo-badawczej,
  • Kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym

W ramach obszaru NAUKA realizowane są działania:

Aktualności w obszarze Nauka w Politechnice Lubelskiej

Liderem obszaru nauki jest Politechnika Lubelska.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Politechnika Lubelska, z uwagi na doskonałe wyniki ostatnich dwóch ewaluacji jakości działalności naukowej, objęła patronatem obszar nauka.

Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content