Skip to content

Sprawozdanie z działań zrealizowanych w 2023 roku przez zespół lubelski w ramach projektu badawczego pt.: „Zintegrowane planowanie przestrzenne jako narzędzie do ograniczenia skutków geozagrożeń w inwestycjach budowlanych”

w ramach zadania pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, działanie nr 7 – „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

W skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury PL:

dr hab. inż. Marta Słowik, prof. uczelni (lider),

prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa (ekspert),

dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. uczelni,

dr inż. Krzysztof Nepelski,

mgr inż. Agnieszka Lal.

W ramach realizacji projektu, przewidziane w harmonogramie zadania na rok 2023 (zadania nr 11-14) zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

Opracowane zostały wspólne zasady realizacji projektu, które umożliwią scalenie uzyskanych wyników przez poszczególne zespoły. Kluczowym krokiem w tym zakresie było ustalenie kryteriów i podkryteriów. W celu budowania zintegrowanego systemu do planowania przestrzennego wykorzystane zostały metody statystyczne opracowania wyników badań. W celu oszacowania wag dla poszczególnych kryteriów i podkryteriów został stworzony program do przeprowadzenie ankiety umożliwiającej określenie wag, a więc wpływu poszczególnych danych (kategorii, podkategorii) poprzez porównanie ich parami za pomocą przypisanej do każdej z metod skali ocen. Przy porównywaniu parami (obiektów, zjawisk, czynników/ map tematycznych) szczególną uwagę zwrócono na nienaruszenie zasady przechodniości preferencji. W ankiecie przeprowadzonej w środowisku ekspertów zaproszonych przez zespół lubelski wzięło udział 25 osób. Wyniki wszystkich ankiet umożliwią otrzymanie ujednoliconych wag przypisanych ustalonym kryteriom.

Zbudowana została baza danych z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań geośrodowiskowych dla województwa lubelskiego. Zebranie danych dla opracowania kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w województwie lubelskim umożliwiło przygotowanie materiałów/map z wykorzystaniem systemów geoinformacji (map cyfrowych). Baza danych obejmuje następujące kategorie: rzeźbę terenu: spadki/pochylenie terenu, sieci wodne: odległości od cieku wodnego/rzeki, ekspozycja, pokrycie terenu, zabudowa istniejąca i planowana, geologia, geotechnika, sieci komunikacyjne, w tym odległości od dróg, przewodność piętra wodonośnego, miąższość warstwy wodonośnej, głębokość warstwy wodonośnej, opady. Wykorzystanie w analizach i obliczeniach systemów geoinformacji zapewniło uzyskanie rzetelnych wyników.

Przygotowane zostały poszczególne warstwy/mapy tematycznych jako materiał źródłowy do  analiz w środowisku GIS oraz odczytu danych zawartych w bazach EGiB, udostępnianych w formatach wymiany danych SWDE lub GML dla wybranego obszaru województwa lubelskiego. Przygotowane dane stanowią podstawę do opracowania modelu z wykorzystaniem metod wspomagania decyzji.

Zakupione zostało oprogramowanie do przeprowadzanie wstępnych analiz niezawodności konstrukcji budowlanych na terenach geozagrożonych.

W celu prezentacji wyników przeprowadzonych analiz oraz promocji programu Politechniczna Sieć Badawcza Via Carpatia na forum krajowym i zagranicznym członkowie zespołu wzięli udział w konferencjach naukowych:

  1. The 11th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear (FFW 2023), 29-31 August 2023, Ghent, Belgium, referat wygłoszony przez dr hab. inż. Martę Słowik „Cracking Resistance of Slightly Reinforced Concrete Structures Subjected to Geotechnical Effects”
  2. XVIII International Scientific Conference “Rzeszów – Lviv – Kosice”, Polska, 6-8 września 2023, udział w konferencji z posterem: dr inż. Krzysztof Nepelski „The concept of assessing geohazards in spatial planning in the western part of Lublin”, mgr inż. Agnieszka Lal „Liquidity index of Lublin loess as a function of cone resistance qc obtained from CPTu test”
  3. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” – APGI, Polska, Baranowo 21-23 września 2023, referat wygłoszony przez dr hab. inż. arch. Natalię Przesmycką „Analysis of the use of 3D scans in monitoring the technical condition of historic buildings – on the example of the Vetter malt house in Lublin”

W czasie realizacji projektu odbyło się kilka spotkań, w których uczestniczyli członkowie reprezentujący wszystkie zespoły politechniczne.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 31 maja 2023w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przedstawieni zostali członkowie zespołów z Politechniki Białostockiej (pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Marii Sulewskiej), Politechniki Rzeszowskiej (pod kierownictwem dr inż. Wandy Kokoszki) i Politechniki Lubelskiej (pod kierownictwem dr hab. inż. Marty Słowik, prof.PL). Głównym celem spotkania było omówienie wspólnych zadań badawczych przypadających na pierwszy rok realizacji projektu.

W dniu 29.06.2023 r. odbyło się drugie spotkanie członków zespołów badawczych z trzech politechnik. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej i miało na celu uzgodnienie wspólnych kryteriów przyjmowanych w analizie ryzyka geozagrożeń. Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje kryteriów opracowane przez przedstawicieli poszczególnych zespołów oraz omówione zostały kierunki działań do opracowania ostatecznej wersji kryteriów.

Na kolejnym spotkaniu, które miało miejsce na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej dnia 5 października 2023 roku uczestniczyli prof. Ewa Błazik–Borowa i dr Krzysztof Nepelski.

Członkowie zespołu uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem i prezentacją wyników prac w artykułach naukowych opublikowanych w 2023 roku (publikacje po 140 pkt. wg listy obowiązującej w grudniu 2023):

– G. Oleniacz, W. Kokoszka, D. Ożóg, A. Sikora, M. Słowik, N. Przesmycka, W. Gosk: Geośrodowiskowa ocena przydatności terenu do celów budowlanych. Materiały Budowlane, 2023 616 (12): 47-50. DOI: 10.15199/33.2023.12.10

– P. Ochab, I. Skrzypczak, A. Duda, A. Sikora, E. Błazik-Borowa, K. Nepelski, A. Lal, M. Sulewska: Zastosowanie indeksowej metody statystycznej do analizy podatności osuwiskowej wybranego obszaru z terenu województwa podkarpackiego. Materiały Budowlane, 2023, 616 (12): 57-61. DOI: 10.15199/33.2023.12.12

Zintegrowane planowanie przestrzenne jako narzędzie do ograniczenia skutków geozagrożeń w inwestycjach budowlanych

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content