Skip to content

Tutaj zaczyna się nasza historia.

Dowiedz się dlaczego powstał projekt
Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
1 października 2020
Rozpoczęcie kadencji nowych władz w Uczelniach
1 października 2020
grudzień 2020
Powstanie koncepcji - diagnoza potrzeby
Intensyfikacja współpracy trzech politechnik, rozmowy władz na temat jej strukturalizowania w postaci sieci oraz plany dotyczące obszarów współpracy, wpisanie w wizję rozwoju sieci zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., która mówi:
„Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.”
grudzień 2020
marzec 2021
Wspólne zdiagnozowanie najmocniejszych obszarów wśród liderów
Ustalenie wstępnej koncepcji Politechnicznej Sieci VIA CARPATA w oparciu o trzy misje współczesnej uczelni oraz nadanie jej imienia.. Politechniczna Sieć VIA CARPATIA prowadzi wspólne działania służące realizacji trzech misji współczesnej uczelni:
1. kształcenia,
2. działalności naukowo-badawczej,
3. kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w celu uzyskania efektu synergii połączonych potencjałów Uczelni Technicznych.
marzec 2021
maj 2021
Ustalanie struktury Politechnicznej Sieci
Mając na uwadze zrównoważony rozwój Sieci przyjęto, że każda z Politechnik wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA jest Liderem jednego z obszarów:
1. Kształcenie – Politechnika Białostocka,
2. Nauka – Politechnika Lubelska,
3. Komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.
Przypisanie danej uczelni do obszaru wynikało z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Wskazała ona Politechnikę Białostocką jako uczelnię mającą największe doświadczenie w dydaktyce, czego potwierdzeniem jest to, iż kształci ona rocznie najwięcej studentów spośród uczelni skupionych w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Politechnika Lubelska, z uwagi na doskonałe wyniki ostatnich dwóch ewaluacji jakości działalności naukowej, objęła patronatem obszar Nauka. Politechnika Rzeszowska – niekwestionowany lider transferu wiedzy po prawej stronie Wisły – przewodzi obszarowi Komercjalizacja. Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że Lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.
maj 2021
czerwiec 2021
Powołanie zespołów międzyuczelnianych oddelegowanych do opracowania koncepcji działań w ramach każdego obszaru
Mając na uwadze konieczność przełożenia wizji rozwoju Polski Wschodniej na konkretne działania, Władze Politechnik powołały trzy zespoły robocze mające na celu wypracowanie zestawu działań, które będą krokiem ku realizacji misji uczelni w sposób doskonały. Działania miały zostać przygotowane tak, aby miały rzetelny i mierzalny wpływ na społeczeństwo regionu oraz by mogły być kontynuowane, rozwijane w kolejnych latach. Miały być równocześnie koherentne i inkluzyjne, mając na uwadze kluczową rolę interesariuszy misji uczelni w osiągnieciu jej doskonałości: podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego, przedsiębiorców, szkoły, czy po prostu – społeczeństwo.
czerwiec 2021
17-18 listopada 2022
Zakończenie prac międzyuczelnianych zespołów
Spotkanie w Lublinie
17-18 listopada 2022
06 grudnia 2021
Podpisanie listu intencyjnego
06 grudnia 2021
11 kwietnia 2022
Podpisanie porozumienia w obecności Ministra Edukacji i Nauki
11 kwietnia 2022
maj 2022
Opracowanie szczegółowych zasad realizacji działań
Opracowanie szczegółowych zasad realizacji 10 działań w ramach Politechnicznej Sieci Z technikum na Politechniki Wyrównać szanse Wymieńmy się tym co najlepsze Szkoła twórczego działania „Naukolatek” – nastoletni naukowiec „Po sąsiedzku” – międzyuczelnianie staże badawcze i wizyty studyjne „Iskra” – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych BIZNAK - Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych Komercjalizuj z sąsiadem IKANET- Identyfikacja Kluczowych Aktywności Partnerów
maj 2022
październik 2022
Opracowanie szczegółowych zasad realizacji działań
20 października 2022 - Politechnika Lubelska
26 października 2022 - Politechnika Rzeszowska
27 października 2022 - Politechnika Białostocka

Otrzymanie od MEN zlecenia na realizację w latach 2022-2025 zadania polegającego na wykonaniu w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki badań naukowych, działań związanych z kształceniem studentów, prac rozwojowych, prac wdrożeniowych oraz działań popularyzatorskich skierowanych w szczególności do społeczności regionalnych i lokalnych tj. regionów Polski Wschodniej pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, zwanego dalej „Zadaniem”. Minister Edukacji i Nauki zapewnia odpowiednie środki na realizację Zadania w kwocie 9 990 546,00 zł dla każdej z uczelni wchodzącej w skład Politechnicznej Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
październik 2022
grudzień 2022
Ogłaszane są pierwsze konkursy w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA
grudzień 2022
Skip to content