Skip to content

Wizja.
Misja.
Wartości.

Wizja

Ludzie kształtują świat przyjazny
dla siebie i natury,
rozwijając i stosując naukę.

Misja

Inspirujemy do doświadczania,
rozumienia świata
i odpowiedzialnego działania.

Prowadzenie najwyższej jakości
kształcenia oraz działalności naukowej,
kształtowanie postaw obywatelskich,
a także uczestnictwo w rozwoju społecznym
oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

Wartości

Cenimy naukę, uczciwość,
otwartość, współpracę
i odpowiedzialność.

Strategiczne cele

Tożsamość.
Rozwój regionów
Polski Wschodniej w obszarach Kształcenie, Nauka oraz Komercjalizacja

Współpraca.
Stworzenie międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu umożliwiającego uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów w obszarach Kształcenie, Nauka oraz Komercjalizacja.

Społeczność
Promocja nauki polskiej oraz kształtowanie odbioru polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa.

Doświadczanie i rozumienie.
Zwiększenie jakości i przełomowości polskich badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie.

Społeczność Współpraca Tożsamość Doświadczanie.

Skip to content