Skip to content

Politechniczna Sieć

VIA CARPATIA

im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Społeczność 
studentów
naukowców
kandydatów na studia
Bądź z nami na bieżąco

Aktualności i wydarzenia

Nasze działania przynoszą efekty

Zobacz, co udało się nam wykonać w roku 2023

oraz jakie działania planujemy w roku 2024
w Obszarze KSZTAŁCENIE na Politechnice Lubelskiej

Trzecia Konferencja
Kół Naukowych

Termin:
15-17 listopada 2023 roku
Lokalizacja:
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

Liderzy i obszary współpracy.

LIDER OBSZARU
Kształcenie

Politechnika Białostocka

Podstawowym celem jest skupienie się nad zagadnieniem jakim jest podniesienie jakości kształcenia w polskich uczelniach technicznych. Stwarzamy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń osób odpowiedzialnych za rozwój młodego pokolenia, wypracowując oraz pokazując konkretne rozwiązania i dobre praktyki.

Kluczowe obszary w Politechnice Białostockiej:

Obszar Kształcenie 
Obszar Nauka
Obszar Komercjalizacja

Czytaj więcej
LIDER OBSZARU
Nauka

Politechnika Lubelska

W dobie globalizacji gospodarki i informatyzacji trudno ograniczać się tylko do lokalnego czy regionalnego widzenia współczesnego świata.
Głównym fundamentem Sieci Via Carpatia są badania, zaś współpraca – instrumentem ułatwiającym i stymulującym rozwój działalności badawczej w skali międzynarodowej.

Kluczowe obszary w Politechnice Lubelskiej:
Obszar Kształcenie 
Obszar Nauka
Obszar Komercjalizacja

Czytaj więcej
LIDER OBSZARU
Komercjalizacja

Politechnika Rzeszowska

Uczelnie mają świadomość kluczowej roli Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla rozwoju swoich macierzystych województw, same stanowiąc równocześnie i ich źródło i największego beneficjenta tego stanu.

Kluczowe obszary w Politechnice Rzeszowskiej:

Obszar Kształcenie 
Obszar Nauka
Obszar Komercjalizacja

Czytaj więcej

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Białostocka

Razem tworzymy technologiczną przyszłość

Popularyzujemy rozumowanie i doświadczanie

Odtwórz wideo
Podpisanie porozumienia politechniczna sieć Via Carpatia

Wspólnie tworzymy kulturę wspierającą
współpracę, innowacyjność i kreatywność.

Odkryj
w czym możemy Ci pomóc

Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania.

?

Via Carpatia jest inicjatywą, który ma na celu stworzenie przestrzeni  łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców. Idea ta została zainspirowana przez starożytny szlak wiodący przez Europę i Azję, zwany Via Carpatia. Celem strategicznym jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów uczelni technicznych w celu stymulowania współpracy regionalnej i wzmocnienia ośrodków naukowych w regionie. 

Sieć Politechniczna Via Carpatia będzie oferować najwyższej jakości usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego. Dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność w wielu aspektach.

  • Każda z Politechnik tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia jest liderem w jednym obszarze:
    kształcenie – Politechnika Białostocka,
  • nauka – Politechnika Lubelska,
  • komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.

Priorytetem na najbliższe trzy lata będzie zapoczątkowanie inicjatyw, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów uczelni tzw. Polską Wschodnią. Działania podejmowane przez Sieć Politechniczną przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat działań znajdziesz tutaj.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznego wykorzystania potencjału społecznego w dziedzinie nauki i edukacji. Projekt ma na celu stworzenie platformy, która będzie łączyć uczestników projektu i pozwalać im współpracować w zakresie wymiany wiedzy, współpracy i rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie młodych naukowców w rozwijaniu ich badań, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych idei oraz innowacji. Projekt ma również na celu umożliwienie studentom oraz naukowcom dostępu do informacji na temat innych uczestników projektu oraz ich wybranych projektów. Platforma ma również wspierać kandydatów na studia poprzez zapewnienie dostępu do informacji o uczelniach i programach edukacyjnych. Platforma ma również zachęcać uczestników projektu do współdziałania, wymiany informacji i wspierania siebie nawzajem.

Realizacja celów zadania obejmuje grupy docelowe:

  • społeczeństwo – będzie odbiorcą najnowszych rozwiązań naukowych – innowacyjnych rozwiązań IT, nowatorskich technologii przemysłowych, które przełożą się na jakość ich życia,
  • gospodarka polska – rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa,
  • system edukacji – poprzez ustrukturalizowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, jednostki odpowiedzialne za edukacje na poszczególnych poziomach zbudują system wzajemnego wsparcia,
  • polska nauka– zwiększy się konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej.

Realizacja zadania obejmuje obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, dotyczy dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych oraz z dziedziny nauk społecznych.

W ramach pilotażowej fazy planuje się skupić na trzech województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Celem jest stworzenie platformy współpracy dla sektora biznesowego, akademickiego i społecznego w celu wsparcia innowacji, współpracy i transferu wiedzy. Planuje się również stworzenie mechanizmów wsparcia i współpracy między wszystkimi trzema województwami w zakresie innowacji, współpracy międzysektorowej i transferu wiedzy. Po zakończeniu pilotażowej fazy projektu planuje się rozszerzyć sieć o kolejne województwa.

Projekt ma na celu stworzenie platformy, która będzie wsparciem dla współpracy w długofalowej perspektywie, zarówno między organizacjami, jak i między ludźmi. Projekt będzie finansowany przez cały rok 2023. Celem projektu jest stworzenie platformy do współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, która umożliwi wymianę wiedzy, doświadczenia i innowacji w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w innych dziedzinach. Platforma będzie umożliwiać tworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami, umożliwiać wymianę wiedzy i doświadczenia, a także umożliwiać szybkie wprowadzanie nowych innowacji. Platforma ma na celu zwiększenie innowacyjności przez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organizacji, a także stworzenie szerszej sieci współpracy. Platforma będzie korzystać z narzędzi cyfrowych, aby umożliwić łatwą wymianę informacji i współpracę.

Do projektu można zapisać się poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA www.viacarpatia.pro/formularze-dokumenty/. Formularze są również dostępne w biurach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Aby dołączyć do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Projektu.

Po wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, aplikacja zostanie przeanalizowana przez personel projektu. Pozytywna decyzja oznacza, że uczestnik może być częścią projektu. Przygotowane materiały służą do oceny aplikacji i dokładnego określenia, czy uczestnik spełnia wymagania projektu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczestnik otrzymuje informacje na temat dalszych postępów.

Skip to content