Skip to content

Zespół badawczy trzech uczelni pod kierownictwem prof. Władysława Gardziejczyka, w ramach  XV seminarium technicznego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział Białystok, zaprezentował wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji projektu ISKRA pt. „Kompozyty mineralne jako składnik trwałych, bezpiecznych nawierzchni asfaltowych redukujących ujemny wpływ na środowisko”. Seminarium, które odbyło się w dniach 07-09.02.2024 w Białowieży było okazją do zaprezentowania wyników prowadzonego projektu szerokiemu gronu osób związanych z procesem budowy dróg począwszy od inwestorów, poprzez projektantów, wykonawców aż do użytkowników.

W drugim dniu tego wydarzenia odbyła się specjalna sesja pt „Proekologiczne rozwiązania w zakresie górnych warstw nawierzchni” w ramach której wygłoszono 3 referaty omawiające dotychczasowe wyniki badań:

„Kompozyty mineralne w technologiach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych redukujących ujemny wpływ na środowisko” A. Woszuk, S. Malinowski, R. Panek – Politechnika Lubelska,

„Wpływ dodatku mineralnego na właściwości mieszanek na ciepło typu SMA LA” M. Wasilewska, W. Gardziejczyk, P. Gierasimiuk, R.Pacholak – Politechnika Białostocka

„Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych” L. Bichajło – Politechnika Rzeszowska.

Członkowie zespołów badawczych w trakcie spotkania omówili i zaplanowali kolejne działania badawcze, które będą realizowane w 2024 roku.

About the roads in the Bialowieza Forest.

A research team of three universities, led by Prof. Wladyslaw Gardziejczyk, presented the results of research obtained during the realization of the ISKRA project titled “Mineral composites as a component of durable, safe asphalt pavements reducing negative environmental impact” at the 15th technical seminar of the Association of Engineers and Technicians of Transportation of the Republic of Poland, Bialystok branch. The seminar, held on 07-09.02.2024 in Bialowieza, was an opportunity to present the results of the ongoing project to a wide range of people involved in the road construction process from investors, designers, contractors to users.

The second day of the event included a special session titled “Pro-environmental solutions for top layers of pavement,” which consisted of 3 papers discussing recent research findings:

„Mineral composites in the production technologies of mineral-asphalt mixes reducing the negative impact on the environment” A. Woszuk, S. Malinowski, R. Panek – Lublin University of Technology,

„Effect of mineral additive on the properties of SMA LA type warm mixes” M. Wasilewska, W. Gardziejczyk, P. Gierasimiuk, R.Pacholak – BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

„Asphalt pavements on bridges” L. Bichajło – Politechnika Rzeszowska.

Members of the research teams at the meeting discussed and planned the next study activities to be implemented in 2024.

O drogach w Puszczy Białowieskiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content