Skip to content

W ramach rozpoczętego w maju 2023r projektu naukowego pt.: „Wpływ właściwości termomechanicznych na stateczność i nośność ściskanych cienkościennych profili kompozytowych”, który jest częścią konkursu pn. „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”, finansowanego z programu Politechniczna Sieć Via Carpatia, z funduszy Ministra Edukacji i Nauki – zainicjowana została współpraca badawczo-naukowa między trzema renomowanymi ośrodkami: Politechniką Lubelską, Politechniką Białostocką oraz Politechniką Rzeszowską. Na czele działań z  Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki) stoją: prof. dr hab. inż. Hubert Dębski, dr hab. inż. Patryk Różyło, dr inż. Paweł Wysmulski oraz dr inż. Katarzyna Falkowicz. Z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej), nad realizacją zadań projektowych czuwają: prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, dr inż. Adam Tomczyk, dr inż. Anna Falkowska oraz mgr inż. Wojciech Grodzki. Natomiast z Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej), zaangażowani są: dr hab. inż. Tomasz Kopecki, dr inż. Łukasz Święch oraz dr inż. Przemysław Mazurek.

Zespół badawczy reprezentujący trzy wymienione uczelnie realizuje wspólne cele projektowe poprzez regularne spotkania i liczne dyskusje. Dotychczasowe spotkania odbywały się zarówno w Politechnice Białostockiej, gdzie prowadzono badania doświadczalne, jak i w Politechnice Lubelskiej, gdzie skupiano się na omawianiu uzyskanych wyników badań oraz planowaniu kolejnych etapów projektu.

Przeprowadzone dotychczas badania naukowe pozwoliły na wstępną ocenę wpływu zmiennych warunków termicznych na stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych. Badania te są realizowane przy wykorzystaniu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej MTS, komory termicznej, optycznego systemu pomiaru deformacji Aramis 3D oraz technologii emisji akustycznej. Te interdyscyplinarne techniki badawcze umożliwiają niezależną ocenę stateczności i nośności konstrukcji w zmiennych warunkach temperaturowych. Dodatkowo, równolegle do badań doświadczalnych, tworzone są zaawansowane modele numeryczne przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Połączenie badań eksperymentalnych z analizą numeryczną umożliwi porównanie wyników badań pod kątem oceny ilościowej i jakościowej.

Nowością w ramach realizowanego projektu jest przede wszystkim uwzględnienie wpływu właściwości termo-mechanicznych na stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych. Dodatkowy aspekt stanowi wykorzystanie interdyscyplinarnych metod badawczych wraz z równolegle prowadzonymi zaawansowanymi symulacjami numerycznymi MES.

Wpływ właściwości termomechanicznych na stateczność i nośność ściskanych cienkościennych profili kompozytowych

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content