Skip to content

Kształcenie

Projekt obejmuje szereg działań, aby pomóc uczestnikom w odkrywaniu ich własnych potencjałów i możliwości. Każdy etap projektu będzie dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, aby w jak największym stopniu pokazać ich potencjał. W ramach obszaru Kształcenie przewidziano następujące działania:

Kształcenie

Z technikum na Politechniki

Uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami

Celem działania jest uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności technikami, w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności, w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi.

Kształcenie

Wyrównać szanse

Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych

Celem działania jest kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych (nieobjętych programem studiów) w perspektywie trzech kolejnych lat, jak też objęcie tym działaniem młodzieży najbardziej narażonej na skutki pandemii Covid-19, które szczególnie dotknęły uczniów z regionów Polski Wschodniej. Skutkować ma zminimalizowaniem strat, jakie pandemia zrodziła wśród młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Kształcenie

Wymieńmy się
tym co najlepsze

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Każda z trzech Politechnik tworzących Politechniczną Sieć VIA CARPATIA jest ważnym ośrodkiem akademickim w regionie i pełni istotną rolę w systemie edukacyjnym. Stałe podnoszenie jakości kształcenia, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli akademickich i czerpanie doświadczeń z innych uczelni jest kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju regionalnej społeczności.

Kształcenie

Szkoła twórczego działania

Wspieranie ruchu kół naukowych

Celem działania jest wspieranie ruchu kół naukowych poprzez integrację, wymianę doświadczeń i wizyty studyjne, jak też inne wspólnie organizowane lokalnie przedsięwzięcia. Wspieranie to będzie polegać między innymi na organizowaniu konferencji studenckich kończących się wydaniem publikacji naukowych. Każdego roku inna uczelnia (w ramach Sieci) będzie organizatorem i gospodarzem konferencji.

Liderem obszaru kształcenia jest Politechnika Białostocka.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Wskazała ona Politechnikę Białostocką jako uczelnię mającą największe doświadczenie w kształceniu, czego potwierdzeniem jest to, iż kształci ona rocznie najwięcej studentów spośród uczelni skupionych w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.
Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content