Skip to content

Z technikum
na Politechniki

Uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami

Celem działania jest uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności technikami, w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności, w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi.

Wspieranie to będzie polegać między innymi na zawieraniu porozumień Politechnik ze szkołami oraz obejmowaniu patronatami klas techników o profilach zgodnych z kierunkami kształcenia prowadzonymi na uczelni. W ramach zawartych porozumień realizowane będą szczegółowo przedsięwzięcia polegające między innymi na:

  • organizowaniu dla uczniów techników oraz innych szkół średnich dodatkowych zajęć prowadzonych przez pracowników Politechniki na terenie Politechniki lub Szkoły
  • umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach, które są organizowane na uczelni, w tym w miarę możliwości dostęp do bazy laboratoryjnej uczelni
  • zapewnienie opieki merytorycznej przy dokonywaniu zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych
  • organizowanie wspólnych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, np. dni otwartych, warsztatów, pikników, konferencji, itd.

Pozostałe zadania ramach obszaru

KSZTAŁCENIE

Szkoła twórczego działania

Dla pracowników naukowych

KSZTAŁCENIE

Wyrównać szanse

Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych

Dla młodych naukowców

KSZTAŁCENIE

Wymieńmy się
tym co najlepsze

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Dla pracowników naukowych
Skip to content