Skip to content

Wyrównać szanse

Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych

Celem działania jest kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych (nieobjętych programem studiów) w perspektywie trzech kolejnych lat, jak też objęcie tym działaniem młodzieży najbardziej narażonej na skutki pandemii Covid-19, które szczególnie dotknęły uczniów z regionów Polski Wschodniej. Skutkować ma zminimalizowaniem strat, jakie pandemia zrodziła wśród młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Program zakłada merytoryczne wsparcie studentów z przedmiotów, które na studiach stanowią kontynuację szkoły ponadpodstawowej, w szczególności z zakresu matematyki, fizyki, chemii lub innych przedmiotów kierunkowych.

Na uczelniach technicznych odpowiednie przygotowanie z przedmiotów ścisłych odgrywa ogromną rolę w kształceniu na poziomie akademickim oraz w zdobywaniu wiedzy i umiejętności technicznych, a niewystarczający poziom wiedzy wyniesionej ze szkoły ponadpodstawowej bywa często przyczyną niepowodzenia na studiach. Uzupełnienie tej wiedzy, poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, umożliwi osobom przyjętym na studia kontynuowanie kształcenia i ukończenie studiów. Kontynuacja programu dodatkowych zajęć wyrównawczych ma szczególne znaczenie dla uczelni – Politechnik z regionów Polski Wschodniej, gdzie rodzin nie stać na zajęcia płatne dla uczniów ze względu na swoją sytuację ekonomiczną. Działanie to pozwoli na zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa w Polsce Wschodniej.

Dokumenty dotyczące Wyrównać szanse​

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę

Pozostałe zadania ramach obszaru

KSZTAŁCENIE

Szkoła twórczego działania

Dla pracowników naukowych

KSZTAŁCENIE

Wyrównać szanse

Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych

Dla młodych naukowców

KSZTAŁCENIE

Wymieńmy się
tym co najlepsze

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Dla pracowników naukowych
Skip to content