Skip to content

Wschodzący Innowatorzy - woj. podkarpackie

Konkurs w ramach Politechnicznej Sieć VIA CARAPTIA to oferta dla uczniów i szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego do udziału w konkursie zorganizowanym przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Konkurs organizowany jest w ramach ”Politechnicznej sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


Podstawowym celem konkursu Wschodzący Innowatorzy, jest rozwijanie innowacyjnej myśli technicznej w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, a także promowanie nauk inżynierskich wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Na Konkurs mogą być zgłaszane prace zespołowe bezpośrednio lub pośrednio związane z obszarem nauk inżynieryjno-technicznych. W skład zespołu mogą wchodzić co najwyżej 3 osoby, będące uczniami tej samej szkoły oraz pełnoletni opiekun, będący nauczycielem tej szkoły. Przesłane prace, powinny w szczególności dotyczyć: projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej; schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem jego działania; opisu procesu technologicznego; programu komputerowego (obliczeniowego lub graficznego); układu sterowania; układu elektronicznego lub energoelektronicznego; modelu wykonanego z dowolnego materiału; demonstratora technologii; zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. W opisie zgłoszenia konkursowego należy opisać zespół (1 strona) a także zamieścić krótki (do 3 stron) opis koncepcji planowanego rozwiązania problemu/zadania, ze wskazaniem danych przedsiębiorstwa, zgłaszającego zadanie praktyczne.

 

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej

Biorąc udział w konkursie Wschodzący Innowatorzy, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach informacyjnych, promocyjnych związanych z wydarzeniem.

 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach

Etap I polega na przygotowaniu przez zespół uczestniczący w Konkursie prezentacji dotyczącej koncepcji rozwiązania wybranego zadania konkursowego i przesłaniu jej do Komisji konkursowej (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy z zespołów może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Etap II polega na realizacji przez zespoły zadań konkursowych , wykorzystując wskazane laboratoria Politechniki Rzeszowskiej (udostępnione konwencji Smart Education). Na zakończenie Etapu II, w terminie podanym w harmonogramie Konkursu, zespół przesyła Komisji Konkursowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) szczegółowy opis rozwiązania zadania konkursowego, określonego według wzoru.

Etap III polega na zaprezentowaniu Komisji konkursowej przygotowanego przez zespół autorskiego rozwiązania zadania konkursowego na terenie Politechniki Rzeszowskiej, bądź on-line.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Politechnikę Rzeszowską:

 • 2000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce,
 • 1700 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce,
 • 1300 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce,
 • Dodatkowa nagroda od Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, w postaci bezpłatnego udziału w Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne” (2 dni) z zaproszeniem do roli prelegenta w panelu, oraz zaproszenie na bankiet (11 września 2023, Hotel Bristol).

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie Wschodzący Innowatorzy.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze rozwiązania problemów technicznych, funkcjonalnych czy technologicznych zgłoszonych przez następujące przedsiębiorstwa:

 • Borg Automotive sp.z.o.o. Metalurgiczna 13 B, 20-001 Lublin
 • SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
 • Klub Strzelecki Snajper ul. Gospodarcza 27, 20-211 Lublin

Szczegóły dotyczące zaproponowanych przez firmy zadań konkursowych znajdują się w poniższych dokumentach.

Nagrodami w konkursie są:

I miejsce  – 2 000 zł dla każdego członka zespołu,

II miejsce – 1 700 zł dla każdego członka zespołu,

III miejsce – 1 300 zł dla każdego członka zespołu.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres mailowy citt@pollub.pl

PRZEDŁUŻONO TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE
Nowy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28.02.2023 r.

Zasady konkursu opisane są w Regulaminie, ponadto informacji na temat konkursu udzielają pracownicy naszej uczelni
pod numerem telefonu: 81 538 42 70 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.szukala@pollub.pl.

Dokumenty konkursowe w województwie podkarpackim

Ładuję dokumenty

Do projektu można zapisać się poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA www.viacarpatia.pro/formularze-dokumenty/. Formularze są również dostępne w biurach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Aby dołączyć do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Projektu.

Po wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, aplikacja zostanie przeanalizowana przez personel projektu. Pozytywna decyzja oznacza, że uczestnik może być częścią projektu. Przygotowane materiały służą do oceny aplikacji i dokładnego określenia, czy uczestnik spełnia wymagania projektu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczestnik otrzymuje informacje na temat dalszych postępów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznego wykorzystania potencjału społecznego w dziedzinie nauki i edukacji. Projekt ma na celu stworzenie platformy, która będzie łączyć uczestników projektu i pozwalać im współpracować w zakresie wymiany wiedzy, współpracy i rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie młodych naukowców w rozwijaniu ich badań, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych idei oraz innowacji. Projekt ma również na celu umożliwienie studentom oraz naukowcom dostępu do informacji na temat innych uczestników projektu oraz ich wybranych projektów. Platforma ma również wspierać kandydatów na studia poprzez zapewnienie dostępu do informacji o uczelniach i programach edukacyjnych. Platforma ma również zachęcać uczestników projektu do współdziałania, wymiany informacji i wspierania siebie nawzajem.

Realizacja celów zadania obejmuje grupy docelowe:

 • społeczeństwo – będzie odbiorcą najnowszych rozwiązań naukowych – innowacyjnych rozwiązań IT, nowatorskich technologii przemysłowych, które przełożą się na jakość ich życia,
 • gospodarka polska – rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa,
 • system edukacji – poprzez ustrukturalizowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, jednostki odpowiedzialne za edukacje na poszczególnych poziomach zbudują system wzajemnego wsparcia,
 • polska nauka– zwiększy się konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej.

Sieć Politechniczna Via Carpatia będzie oferować najwyższej jakości usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego. Dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność w wielu aspektach.

 • Każda z Politechnik tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia jest liderem w jednym obszarze:
  kształcenie – Politechnika Białostocka,
 • nauka – Politechnika Lubelska,
 • komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.

Priorytetem na najbliższe trzy lata będzie zapoczątkowanie inicjatyw, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów uczelni tzw. Polską Wschodnią. Działania podejmowane przez Sieć Politechniczną przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat działań znajdziesz tutaj.

Realizacja zadania obejmuje obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, dotyczy dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych oraz z dziedziny nauk społecznych.

W ramach pilotażowej fazy planuje się skupić na trzech województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Celem jest stworzenie platformy współpracy dla sektora biznesowego, akademickiego i społecznego w celu wsparcia innowacji, współpracy i transferu wiedzy. Planuje się również stworzenie mechanizmów wsparcia i współpracy między wszystkimi trzema województwami w zakresie innowacji, współpracy międzysektorowej i transferu wiedzy. Po zakończeniu pilotażowej fazy projektu planuje się rozszerzyć sieć o kolejne województwa.

Via Carpatia jest inicjatywą, który ma na celu stworzenie przestrzeni  łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców. Idea ta została zainspirowana przez starożytny szlak wiodący przez Europę i Azję, zwany Via Carpatia. Celem strategicznym jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów uczelni technicznych w celu stymulowania współpracy regionalnej i wzmocnienia ośrodków naukowych w regionie. 

Co mówią uczniowie o Politechnicznej Sieci

Pozostałe działania dla uczniów i szkół

Skip to content