Skip to content
„Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” w ramach współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami partnerskimi – Politechniką Lubelską oraz Politechniką Rzeszowską uruchamia konkurs „Po sąsiedzku – międzyuczelniane staże badawcze”.
Skierowany on jest do naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, którzy planują odbyć staż badawczy w jednej z uczelni wchodzących w skład Politechnicznej Sieci Via Carpatia, mających na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań.

 
Wnioskodawca może się ubiegać o staż po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, w której jest zatrudniony oraz dziekana wydziału. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej uczelni, w której planuje realizować staż oraz do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez kierownika tej jednostki o wyrażeniu zgody na jego przyjęcie. Zgodę w formie pisemnej wyraża opiekun, kierownik jednostki przyjmującej oraz dziekan wydziału, w której się ona znajduje.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stażu, którego czas trwania będzie wynosił 1, 2 lub 3 miesiące.

Wnioskodawca określa we wniosku termin rozpoczęcia i czas trwania stażu, przy czym staż musi rozpocząć i zakończyć się w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek.

Opiekunem naukowym w uczelni przyjmującej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej uczelni, przy czym w danym roku kalendarzowym ten sam opiekun może przyjąć nie więcej niż dwie osoby na staż.

W czasie stażu Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego wykładu o tematyce prowadzonych badań naukowych, na zasadach ustalonych z uczelnią przyjmującą.
 

Kwota dofinansowania stażu, pokrywana przez uczelnię wysyłającą stażystę, wynosi:
 • 8.000 zł/mies. brutto na pokrycie kosztów pobytu, przejazdów i prowadzenia badań;
 • 2.000 zł/mies. brutto wraz z kosztami pracodawcy na wynagrodzenie dla opiekuna naukowego;
 • 5.000 zł/mies. brutto dla uczelni przyjmującej na wydatki związane z zorganizowaniem/przygotowaniem stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez prorektora ds. nauki.
 

Podczas oceny wniosku o finansowanie stażu uwzględnia się:
 1. Dorobek naukowy Wnioskodawcy i jego opiekuna, w tym maks. po 5 publikacji opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism ministra właściwego ds. edukacji i nauki w okresie pięciu lat poprzedzających wystąpienie z wnioskiem.
 2. Wartość merytoryczną planowanych badań, w tym poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji.
 3. zasadność odbycia stażu, w tym:
  • trafność wyboru jednostki przyjmującej,
  • osiągnięcia naukowe opiekuna stażu w odniesieniu do zakresu merytorycznego stażu,
  • przewidywany wpływ stażu na rozwój kariery naukowej Wnioskodawcy;
 4. Sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.

 

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 15 lutego 2023 roku.

Wniosek, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu, składany jest w formie elektronicznej na adres mailowy [email]dzial.nauki@pb.edu.pl[/email]
 

Zarządzenie nr 12/2023 Rektora Politechniki Białostockiej pn. “PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”, ogłoszenia i terminu naboru do pierwszy edycji konkursu (PDF, 176 KB, otworzy się w nowej karcie)

Regulamin Konkursu „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze” – Załącznik do Zarządzenia nr 12/2023 Rektora PB

Regulamin konkursu np. „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze” (PDF, 5 MB, otworzy się w nowej karcie)

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku na staż badawczy (DOCX, 312 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór umowy stażowej (DOCX, 312 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór sprawozdania końcowego ze stażu (DOCX, 307 KB)
 

PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne

Konkurs „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content