Skip to content
„Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” w ramach współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami partnerskimi – Politechniką Lubelską oraz Politechniką Rzeszowską uruchamia konkurs „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.
Skierowany on jest do kierowników międzyuczelnianych zespołów badawczych złożonych się z pracowników uczelni będących członkiem Politechnicznej Sieci Via Carpatia, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej uczelni.

 

Konkurs ma na celu zwiększenie jakości i przełomowości badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych na poziomie prezentowanym przez wiodące ośrodki zagraniczne.

Okres realizacji projektu badawczego Iskra musi wynosić 28 miesięcy i rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 450 tys. zł.

Kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, takie jak:

  • wynagrodzenia zespołu projektowego do 30% kwoty dofinansowania;
  • zakupy aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wykorzystywanych bezpośrednio do jego realizacji;
  • podróże służbowe w ramach projektu, w tym czynny udział w konferencjach naukowych, do 20% kwoty dofinansowania;
  • zakup odczynników, sprzętu i materiałów koniecznych do prowadzenia badań w projekcie;
  • koszty eksploatacji urządzeń i aparatury wykorzystywanych do prowadzonych w projekcie badań;
  • koszty ubezpieczenia oraz serwisowania urządzeń i aparatury wykorzystywanych w projekcie;
  • zakup usług obcych od jednostek niewchodzących w skład Politechnicznej Sieci Via Carpatia (do 20% kwoty dofinansowania) – w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, w przypadku braku możliwości ich realizacji w ramach sieci;
  • opłaty za dostęp do niektórych serwisów internetowych, bezpośrednio związanych z badaniami realizowanymi w projekcie;
  • korekta językowa manuskryptów publikacji;
  • koszty wydawnictwa, przy czym czasopismo wydawcy musi znaleźć się na aktualnym wykazie czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego edukacji i nauki, maksymalnie 5% kwoty dofinansowania.

Oceny wniosków dokonuje Rada Naukowa Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA złożona z prorektorów ds. nauki oraz 3 dodatkowych ekspertów wskazanych przez prorektorów ds. nauki uczelni z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA (dalej: Rada), przy czym prorektor ds. nauki oraz wskazany ekspert nie mogą być kierownikiem ani wykonawcą składanego wniosku.
 

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 28 lutego 2023 roku.

 

Regulamin Konkursu „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”

Zarządzenie Nr 9/2023 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” oraz naboru wniosków w konkursie – w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki nr umowy MEiN/2022/DPI/2577 działanie 7 „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” (PDF, 385 KB, otworzy się w nowej karcie)
 

Materiały do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o finansowanie projektu badawczego (DOCX, 318 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny wniosku (DOCX, 308 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji projektu (DOCX, 314 KB)

Iskra - Budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

Konkurs „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content