Skip to content

Podgląd plików nie jest możliwy na urządzeniu mobilnym. Możesz je pobrać i przeglądać za pomocą systemowego oprogramowania.

Regulamin wyboru Kół Naukowych z Politechniki Lubelskiej do udziału w Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Seria pięciu edycji Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (zwanych dalej: konferencjami), realizowanych w latach 2023-2024, ma na celu integrację środowiska studenckich kół naukowych.
 2. Decyzję co do wyboru kół naukowych mogących wziąć udział w danej konferencji podejmuje Komisja w składzie:
  1. prorektor ds. studenckich,
  1. po jednym prodziekanie ds. studenckich z każdego wydziału,
  1. przedstawiciel Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej niebędący członkiem koła naukowego Politechniki Lubelskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W konferencji może wziąć udział koło naukowe działające w Politechnice Lubelskiej.

2. Warunkiem wyboru jest złożenie przez koło naukowe do prorektora ds. studenckich sprawozdania z jego działalności za rok poprzedni, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Złożenie sprawozdania nie dotyczy kół naukowych powołanych w danym roku akademickim.

 • Koło Naukowe musi być przypisane przynajmniej do jednej dyscypliny z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych oraz nauk społecznych, między innymi, takich jak:
 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa, 
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki leśne,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Na każdą edycję konferencji zostanie wybranych co najmniej 5 kół naukowych z Politechniki Lubelskiej.
 • Dopuszcza się sytuację w której wyróżniające się koło naukowe może wziąć udział w więcej niż jednej konferencji.

§ 3. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie do udziału w konferencji odbywa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do sekretariatu prorektora ds. studenckich na adres e-mail: prorektor.rd@pollub.pl.

3. Termin składania wniosków mija:

1) 20 lutego 2023 roku dla konferencji organizowanej w II kwartale 2023 roku;

2) 30 czerwca 2023 roku dla konferencji organizowanej w IV kwartale 2023 roku;

3) 15 listopada 2023 roku dla konferencji organizowanej w I kwartale 2024 roku;

4) 15 lutego 2024 roku dla konferencji organizowanej w II kwartale 2024 roku;

5) 28 czerwca 2024 roku dla konferencji organizowanej w IV kwartale 2024 roku.

4. Każde koło naukowe może zgłosić maksymalnie jeden wniosek w danym terminie.

§ 4. Rozstrzygnięcie

1. Nad wyborem kół naukowych czuwa Komisja, o której mowa w § 1 ust. 2.

2. Złożone formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

3. Ocena formularza zgłoszeniowego obejmuje:

1) okres działalności i aktualną liczbę członków koła naukowego (ocena: 0÷5 pkt);

2) zgodność działalności koła naukowego ze strategią Politechniki Lubelskiej (ocena: 0÷10 pkt);

3) poziom innowacyjności realizowanych projektów (ocena: 0÷20 pkt);

4) interdyscyplinarność realizowanych projektów (ocena: 0÷10 pkt);

5) zasięg realizowanych projektów (ocena: 1 pkt – zasięg uczelniany, 4 pkt – zasięg regionalny, 8 pkt – zasięg ogólnopolski, 12 pkt – zasięg międzynarodowy);

5. Listy rankingowe oraz decyzja o finansowaniu projektu zostaną ogłoszone przez Komisję w terminach do dnia:

1) 6 marca 2023 roku dla konferencji organizowanej w II kwartale 2023 roku;

2) 14 lipca 2023 roku dla konferencji organizowanej w IV kwartale 2023 roku;

3) 04 grudnia 2023 roku dla konferencji organizowanej w I kwartale 2024 roku;

4) 04 marca 2024 roku dla konferencji organizowanej w II kwartale 2024 roku;

5) 14 lipca 2024 roku dla konferencji organizowanej w IV kwartale 2024 roku.

6. Decyzje Komisji oraz prorektora ds. studenckich nie podlegają zaskarżeniu.

§ 5. Obowiązki laureatów Konkursu

1. Koła naukowe, które wezmą udział w jednej z edycji konferencji, zobowiązane są do złożenia do prorektora ds. studenckich sprawozdania z udziału w konferencji w ciągu 4 tygodni od dnia jej zakończenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje prorektor ds. studenckich.

3. Wszelkie informacje związane z wyborem kół naukowych będą publikowane na stronie serwisu internetowego Uczelni www.pollub.pl.

Pliki do pobrania:

Regulamin wyboru Kół Naukowych z Politechniki Lubelskiej do udziału w Konferencji Kół Naukowych z załącznikami

Obszar: Kształcenie
Rodzaj dokumentu: Regulamin
Grupa docelowa: Studenci
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content