Skip to content

Kształcenie

Ważny jest dobry plan.

Plany działań w roku 2024
w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA
Obszar Kształcenie
na Politechnice Lubelskiej

Jesteśmy dumni z osiągnięć i rezultatów, jakie udało nam się osiągnąć podczas realizacji zadań.
Dzięki naszemu zaangażowaniu i wspólnej pracy, osiągnęliśmy wyjątkowe wyniki.
Cieszymy się, że możemy kontynuować rozwijanie naszej współpracy i osiągać jeszcze większe sukcesy w roku 2024.
Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego tworzenia wyjątkowego projektu Politechnicznej Sieci!

Działanie 1
Z technikum na Politechniki

Działanie 1.
"Z technikum na Politechniki"

Plany na rok 2024

“Z technikum na Politechnikę”
to nie tylko podróż na Politechnikę,
ale także ścieżka rozwoju osobistego,
prowadząca do przygotowania do zawodu inżyniera.

Zadanie 1.

Zajęcia dla szkół

30 spotkań każde po 5 godz.
 – razem 145 godzin

Zadanie 2.

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki, fizyki i chemii

3 grupy po 45 godz. – razem 135 godzin zajęć

Zadanie 3.

Warsztaty
z rysunku odręcznego

2 grupy po 30 godz. – 60 godz. rysunku

Zadanie 4.

Konferencja popularno-naukowa

Konferencja dla uczniów szkół ponadpodstawowych (maj)

Zadanie 5.

Udział w Dniach Otwartych na Politechnice Lubelskiej

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
14 marca 2024 r.

Zadanie 6.

Uroczyste spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i szkół

Spotkanie planowane jest
w listopadzie 2024 r.

Zadanie 7.

Opieka merytoryczna przy tworzeniu programów nauczania

Wsparciem zostaną objęte 2 szkoły.

Zadanie 8.

Opieka merytoryczna przy konkursach szkolnych

Wsparciem zostaną objęte 3 konkursy.

PLAN NA ROK 2024

Jeszcze lepsza współpraca
ze szkołami średnimi
w województwie lubelskim

Współpraca ma celu zapewnienie uczniom równych szans na dostęp do informacji
i wsparcia w kontekście kierunków studiów technicznych.

Działała to jako most łączący szkoły średnie z przyszłym miejscem nauki na Politechnice,
umożliwiając uczniom z różnych części województwa skorzystanie
z możliwości kształcenia na wyższej uczelni.

Działanie 2
Wyrównać szanse

PLANY NA ROK 2024​

Działanie 2.
"Wyrównać szanse"

Program ten został zaprojektowany z myślą o wspieraniu studentów w nauce, zwłaszcza tych, którzy mogą napotykać trudności w osiąganiu oczekiwanych wyników.

Zadanie 1.

Zajęcia wyrównawcze dla studentów

Wsparcie dla studentów Politechniki Lubelskiej – I rok, studia I-go stopnia 60 grup każda po 30 godz. – 1800 godz. zajęć

Zadanie 2.

Przygotowanie materiałów do zajęć wyrównawczych

PLAN NA ROK 2024

Wsparcie dla studentów

Na uczelniach technicznych odpowiednie przygotowanie z przedmiotów ścisłych odgrywa ogromną rolę w kształceniu na poziomie akademickim oraz w zdobywaniu wiedzy i umiejętności technicznych, a niewystarczający poziom wiedzy wyniesionej ze szkoły ponadpodstawowej bywa często przyczyną niepowodzenia na studiach.

Działanie 3
Wymieńmy się tym co najlepsze

PLANY NA ROK 2024​

Działanie 3.
"Wymieńmy się
tym co najlepsze"

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Zadanie 1.

Konferencja szkoleniowa

Kształcenie na inżynierskich kierunkach studiów

14 godz. szkoleń prowadzonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej – Roztocze (17-19.04.2024 r.)

Zadanie 2.

Szkolenie

Metody dydaktyczne stosowane w kształceniu inżyniera

Szkolenie prowadzone przez nauczyciela akademickiego Politechniki Lubelskiej – 2 grupy po 4 godz.

Zadanie 3.

Warsztaty szkoleniowe

Przygotowanie prezentacji multimedialnych

Prowadzone przez pracownika Politechniki Lubelskiej
– 4 grupy po 4 godz.

Zadanie 4.

Szkolenie
(wykłady i warsztaty)

Autoprezentacja

Prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej – 4 grupy po 4 godz. (PB)

Zadanie 5.

Wykład na zaproszenie (PB)

Jakość kształcenia na uczelniach technicznych

prowadzony przez nauczyciela akademickiego Politechniki Białostockiej

Zadanie 6.

Konkurs na najlepszego nauczyciela akademickiego

Dydaktyk
roku 2023

Organizator Politechnika Lubelska

Zadanie 7.

Wdrożenie do dydaktyki nowoczesnej formy, metody kształcenia

PLAN NA ROK 2024​

Jeszcze wyższa jakość kształcenia

Naszym celem jest stworzenie wielopoziomowego systemu, który umożliwi uczelniom wymianę swoich zasobów
oraz przenikanie potencjałów w zakresie procesu dydaktycznego.

Działanie 4
Szkoła twórczego działania

Podsumowanie

Działanie 4.
"Szkoła twórczego działania"

Zadanie 1.

Organizacja Konferencji kół naukowych

Konferencja kół naukowych – organizacja na Politechnice Lubelskiej

Zadanie 2.

Konferencja kół naukowych Politechniki Białostockiej

Udział kół naukowych z Politechniki Lubelskiej w konferencji organizowanej przez Politechnikę Białostocką

Zadanie 3.

Konferencja kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej

Udział kół naukowych z Politechniki Lubelskiej w konferencji organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską

Zadanie 4.

Wspólne publikacje naukowe

Wspólne publikacje naukowe studentów i nauczycieli akademickich – 10 publikacji

Zadanie 5.

Lubelski Festiwal Nauki

Udział kół naukowych w Lubelskim Festiwalu Nauki (wrzesień)

Zadanie 6.

Udział kół naukowych
w konferencji

Udział kół naukowych w konferencji organizowanej przez Politechnikę Lubelska dla szkół ponadpodstawowych

Zadanie 7.

Współpraca
z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Spotkania z interesariuszami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego – 6 spotkań po jednym na każdym wydziale

Zadanie 8.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów prowadzone przez praktyków spoza Uczelni – 64 po 6 godz. – 384 godz.

Dobrze, że jesteście z nami! Bądźcie na bieżąco.

Zobacz, co robiliśmy w roku 2023

Skip to content