Skip to content

Kształcenie

Projekt obejmuje szereg działań, aby pomóc uczestnikom w odkrywaniu ich własnych potencjałów i możliwości. Każdy etap projektu będzie dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, aby w jak największym stopniu pokazać ich potencjał. W ramach obszaru Kształcenie przewidziano następujące działania:

Aktualności w obszarze Kształcenie w Politechnice Białostockiej

Liderem obszaru kształcenia jest Politechnika Białostocka.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Wskazała ona Politechnikę Białostocką jako uczelnię mającą największe doświadczenie w kształceniu, czego potwierdzeniem jest to, iż kształci ona rocznie najwięcej studentów spośród uczelni skupionych w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.

Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content