Zasady promocji i oznakowania projektu

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

1) Materiały drukowane (np. papier projektowy, teczki projektowe, notatniki, druki certyfikatów, dyplomów, wzorzec slajdów prezentacji Power Point, layouty reklamy prasowej, inne)

 

Oznakowanie materiałów drukowanych powinno uwzględniać:

 • logo zadania tj. Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego
 • logo Ministerstwa Edukacji i Nauki (sygnet + logotyp)
 • Informacja o finansowaniu “Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego””

dodatkowo, można stosować:

 • logo Ministra Edukacji i Nauki (sygnet + logotyp)
 • loga Parterów wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego (Logo Politechniki Białostockiej, logo Politechniki Lubelskiej, logo Politechniki Rzeszowskiej

  W przypadku występowania loga Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministra Edukacji i Nauki pierwszym z lewej logiem powinno być logo Ministra

Materiały do pobrania

2) Materiały informacyjne i promocyjne o dużych wymiarach (np. billboardy, prezentacje na ekrany led, diodowe, inne)

 

Oznakowanie materiałów o dużych wymiarach powinno uwzględniać:

 • logo Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego
 • logo Ministerstwa Edukacji i Nauki (sygnet + logotyp)
 • Informacja o finansowaniu “Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego””
 • logo Ministra Edukacji i Nauki (sygnet + logotyp)
 • loga Parterów wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego (logo Politechniki Białostockiej, logo Politechniki Lubelskiej, logo Politechniki Rzeszowskiej
W przypadku występowania obok siebie loga Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministra Edukacji i Nauki pierwszym z lewej logiem powinno być logo Ministra.

Materiał promocyjny zaakceptowany przez MEiN

3) Materiały o małych rozmiarach (np. gadżety promocyjne takie jak ołówek, długopis, pendrive)

Oznakowanie materiałów o małych rozmiarach powinno uwzględniać:

 • logo zadania tj. Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego
Ze względów produkcyjnych dużym utrudnieniem, wręcz niemożliwe, jest stosowanie rozbudowanej wersji informacji o finansowaniu. Dlatego jest możliwość, aby umieścić na materiałach o małych rozmiarach tylko logo zadania oraz logo Ministerstwa Edukacji i Nauki bez informacji o finansowaniu. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, wystarczy logo zadania.

Wszystkie projekty materiałów należących do tej kategorii powinny być każdorazowo akceptowane przez specjalistę ds. promocji Panią dr Magdalenę MACIASZCZYK (m.maciaszczyk@pollub.pl)

Pamiętaj, że najważniejsze jest, by wszystkie działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu były zaplanowane i spójne ze sobą.  Wszystkie oznaczenia oraz informacje wymienione powyżej muszą być estetyczne, czytelne i widoczne. 

Informacje dotyczące promocji dla realizujących projekt

Każde użycie logotypu ministerstwa musi być akceptowane.

W celu akceptacji prosimy o kontakt z:
• Departamentem Informacji i Promocji — sekretariat.DIP@mein.gov.pl
• Departamentem Programów Naukowych i Inwestycji — sekretariat.bpm@mein.gov.pl

————————————-

Informacja z Księgi znaku Ministerstwa Edukacji i Nauki (2022) (str. 7) (zobacz księgę znaku MEiN)

§ 13
 1. Uczelnia zobowiązuje się do umieszczania we wszystkich Utworach oraz na wszystkich materiałach, w tym m.in. na: materiałach informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych oraz publikacjach powstałych w związku z realizacją Zadania nazwy i logo Ministra oraz nazwy i logo MEiN oraz innych znaków graficznych przekazanych przez Ministra, oraz informacji, że Zadanie finansowane jest ze środków Ministra.
 2. Minister oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do logo Ministra i logo MEiN, zwanych dalej łącznie „Logo”, w zakresie objętym niniejszą umową, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 3. Minister, w celu wykonania przez Uczelnię zobowiązań przewidzianych w ust. 1 oraz w § 14 zobowiązuje się do udostępnienia Uczelni Logo w wersji pełnej (sygnet i logotyp) oraz wersji skróconej (sygnet).
 4. Logo w formatach .jpg, .pdf, .png oraz księga znaków dostępne są do pobrania ze strony Internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/logotypy.
 5. Uczelnia zobowiązuje się do korzystania z Logo zgodnie z księgami znaków, o których mowa w ust. 4.
 6. Korzystanie przez Uczelnię z Logo jest możliwe tylko w powiązaniu z nazwą Uczelni oraz wyłącznie w związku i w celu wykonania niniejszej umowy.
 7. W ramach niniejszej umowy, Uczelnia może przekazać Logo podmiotom przy pomocy, których wykonywać będzie przedmiot niniejszej umowy, w zakresie i w celu wskazanym w niniejszym paragrafie. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, przekazanie Logo do korzystania w związku z realizacją niniejszej umowy nie oznacza przeniesienia żadnych praw do Logo, a Uczelnia ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia przez nią praw do Logo, jak również przez podmioty, o których mowa w ust. 7.

§ 13

 1. Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Uczelnia zobowiązana jest do podejmowania działań informacyjnych dotyczących Zadania, będącego przedmiotem niniejszej umowy.
 2. Uczelnia zobowiązana jest do podjęcia działań informacyjnych przewidzianych w rozporządzeniu odpowiednich w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Koszty prowadzenia działań informacyjnych, o których mowa w ust. 1 są ponoszone w ramach środków finansowych przyznanych w ramach niniejszej umowy (kategorii kosztów administracyjnych), o ile zostały poniesione w terminie przewidzianym na poniesienie tych kosztów, wskazanym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, z wyłączeniem działań informacyjnych, które Uczelnia, zgodnie z rozporządzeniem jest obowiązana wykonać na własny koszt.
 4. Uczelnia zobowiązuje się do przekazania Ministrowi informacji o wykonaniu działań przewidzianych w ust. 1-3, na każde żądanie Ministra, przez cały okres trwania obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu.
 5. Uczelnia składa wraz z raportem rocznym oraz raportem końcowym oświadczenie o wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
 6. W przypadku niewykonania w danych latach obowiązywania umowy przez Uczelnię obowiązku określonego w art. 35a ust. 1 ustawy albo wykonania go niezgodnie z rozporządzeniem Minister wezwie Uczelnię do wykonania tego obowiązku w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku niezastosowania się przez Uczelnię do tego wezwania Minister może naliczyć Uczelni karę umowną w wysokości 1 % kwoty transzy dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, przyznanej na rok, w którym nastąpiło naruszenie, za każdy przypadek niezastosowania się do wezwania.

Loga Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Lecha Kaczyńskiego

Treść informacji o finansowaniu

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”

Loga MEiN

Loga partnerów Politechnicznej Sieci

Księgi znaku